คปภ.จับมือ ภาคธุรกิจประกันภัย สร้างกรอบมาตรฐานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย กำหนดกรอ บมาตรฐานการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เพื่อให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับประชาชนที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

         นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ.เปิดเผยว่าจากการที่ สำนักงาน คปภ.ได้จัดให้มีการประชุมร่วมและระดมความคิดเห็นจากตัวแทนภาคธุรกิจที่รับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จำนวน 25 บริษัท ที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยภาคธุรกิจเห็นด้วยกับการกำหนดกรอบมาตรฐานการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ประชาชนตามที่คณะทำงานฯได้ทำการศึกษามา โดยได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพไม่มีผู้ต้องอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมาย ให้บริษัทชดใช้ไม่น้อยกว่า 100000 บาทต่อคน กรณีผู้เสียชีวิต รือทุพพลภาพ มีผู้ต้องอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมาย ให้บริษัทชดใช้ไม่น้อยกว่า 300000 บาทต่อคน ซึ่งเมื่อรวมกับการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ประชาชนที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 500000 บาทต่อคน

         เลขาธิการ คปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกรอบมาตรฐานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายสะท้อนความเป็นจริงและมีความยุติธรรมมากขึ้น สามารถลดข้อโต้แย้งระห ว่างบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้เสียหาย รวมถึงเป็นหลักเกณฑ์ ที่จะช่วยในการพิจารณาไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างกันอีกด้วย